O projekcie   Badania   Analizy   Przydatne informacje   Kontakt

 

Aktualności

19 września 2011 r.
15 września w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Badania Rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi pod tytułem „Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych - prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim”. Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w panelu dyskusyjnym.


Zobacz więcej aktualności
 

Przydatne linki:

www.europerspektywa.pl
www.efs.lubelskie.pl
www.wup.lublin.pl
www.lubelskie.pl

webdesign Dariusz Szurek
www.manea.pl

 


 

Pobierz publikację opracowaną w ramach projektu
"Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" pod tytułem
Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej"

PDF 11,5 MB (aby pobrać, kliknij na ikonkę po lewej stronie)


Zdjęcia z konferencji podsumowującej realizację projektu, która odbyła się 15 września 2011 r.
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)
Pobierz prezentacje prelegentów z konferencji "Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych - prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" podsumowującej realizację projektu.

PDF 6 MB (aby pobrać, kliknij na ikonkę po lewej stronie)

O projekcie

Projekt badawczy „Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 07.02.01, na podstawie umowy nr POKL.07.02.01-06-052/10-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.
Jest  on  odpowiedzią  na problem  niewystarczającej  wiedzy na temat funkcjonowania rodzin z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi i brak ugruntowanych w badaniach założeń dotyczących ich wsparcia. W zagadnieniach tych można dopatrywać się przyczyn nieadekwatności działań pomocowych, powodujących między innymi zagrożenie wykluczeniem społecznym rodziców, a w szczególności matek, które wykorzystując okres wydłużonego urlopu wychowawczego, tracą kontakt z rynkiem pracy i nie powracają do aktywności zawodowej.

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, których rezultatem będzie:
- określenie form wsparcia, jakich potrzebują rodziny z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi;
- sformułowanie założeń i rekomendacji dla instytucji oraz organizacji, które zajmują się pomocą tymże rodzinom;
- ich upowszechnienie do 31 września 2011 roku m.in. poprzez zorganizowanie konferencji pod koniec trwania projektu, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz rozdana będzie publikacja końcowa.

Cele szczegółowe projektu:
1. Poznanie psychospołecznych i socjoekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania rodzin
z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi.
2. Diagnoza potrzeb oraz ocena jakości i efektywności otrzymywanego przez te rodziny wsparcia.
3. Diagnoza skuteczności i jakości form wsparcia świadczonych rodzinom z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi przez instytucje pomocy społecznej.
4. Diagnoza stanu wiedzy pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie specyfiki funkcjonowania dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Wypracowanie rekomendacji i założeń dla systemu wsparcia rodzin z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi w ramach gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Okres realizacji projektu: 1 września 2010 r. – 30 września 2011 r.